همکاری کانون ناشنوایان با دانشکده پزشکی سیرجان

همکاری کانون ناشنوایان سیرجان تحت نظارت بهزیستی با معاونت محترم بهداشتی دانشکده پزشکی شهرستان سیرجان

جهت پیشگیری از بیماری آمیلوپی( نوعی اختلال بینایی است که اگر به موقع تشخیص و درمان نشود، فرد را از یک چشم بسیار کم بینا یا نابینا می‌کند. در صورت تشخیص به موقع، به راحتی و کاملا قابل درمان است.);
کانون ناشنوایان سیرجان طی جدول زمانبندی شده به مراکز ئدرمانی سطح شهر وحتی روستاها جهت معاینه چشم کودکان 3تا 6 سال مراجعه تا شعار پیشگیری بهتر از درمتن را به ظهور نزدیک سازد
از 7/2 تا 7/5 درمانگاه مادر
7/10تا 7/12 مهدیه
7/15تا7/17سلامت
7/18تا7/22زینب
7/23تا7/26حضرت علی ابن موسی الرضا
7/29تا7/30 شمس الدینی
برای معاینه کودکان در روستاها بعد از هماهنگی برنامه زمانبندی جدید به اطلاع خواهد رسید
از والدین گرامی خواهشمندیم که به هیچوجه این مرحله مهم زندگی کو.دک خود را از یاد نبرند همچونکه واکسن را از یاد نمیبرنَد

0
0
0