رضا صادقی به دعوت سعید سنوده نیا کرانی مدیر موسسه فرهنگی هزاره سوم پاسخ مثبت داد

از برگزاري آخرين كنسرت رضا صادقي در سيرجان يك
سال گذشته است. قرار است دوباره صادقي به سيرجان
بيايد و كنسرت داشته باشد. يك سال زمان زيادي
براي فراموشي آنچه رخ داده است، نيست.كنسرتي كه
به بدترين شكل ممكن برگزار شد به طوري كه در آن
حتا رعايت ابتداييترين سطح كيفيت و امكانات ديده
نشده بود و مردمي كه تقريبا هزينهی شركت در تمرين
كنسرتهاي برگزار شده در شهرهاي بزرگ و تهران را
پرداختند و اما با بدترين كيفيت چيزي به نام كنسرت
به خوردشان داده شد. از اين مسائل كه بگذريم اما
سوالي كه مطرح ميشود اين است كه آيا در كنسرتي
كه دوباره قرار است برگزار شود مشكالت سال قبل تكرار
نخواهد شد؟ اين بار با سازوكار جديدي شاهد برگزاري
آن خواهيم بود؟
آيا امكانات سختافزاريئي كه هميشه شهر براي
برگزاري برنامههاي فرهنگي از جمله تئاتر و كنسرت با
آن مواجه بوده، برطرف شده است كه صادقي راضي شده
به سيرجان بيايد و يا دوباره همان آش وهمان كاسه؟!!!
حسین اسحاقي رئيس اداره فرهنگ وارشاد اسالمي به
اين سوال سخنتازه كه »آيا بستر براي برگزاري كنسرت
در سيرجان فراهم شده و برنامهريزي صحيحي صورت
گرفته است كه تجربه نه چندان جالب سالهاي ديگر
اتفاق نيفتد؟« اين گونه پاسخ ميدهد: »بنده شخصا
كاري به اتفاقات گذشته ندارم و بايد بگويم كه در كار
خودم بسيار دقیق هستم و نحوه اجرا و برگزاري اين
كنسرت را به خوبي رصد ميكنم. شخصا از صفر تا صد
اجراي آن حضور خواهم داشت و با برنامهريزيهايي كه
صورت گرفته قطعا كنسرت موفقي خواهد بود.«
سال گذشته تکرار نشود
با توجه به اينكه كنسرت رضا صادقي سال گذشته توسط
بخش خصوصي برگزار شد و شاهد اهمال كاري تهيه كننده
آن در نحوه برگزاري و مديريت آن بوديم، از اسحاقي
ميپرسم كه اين بار چه شركت يا شخص يا سازماني برگزار
كننده خواهد بود؟ و آيا صالحيت مديريت آن را دارند؟
اسحاقي که سال گذشته هنگام برگزاری کنسرت رضا
صادقی هنوز بر صندلی مدیریت ادارهی فرهنگ سیرجان
ننشسته بود، ميگويد: »از زماني كه در ادارهی ارشاد
سيرجان مشغول به كار شدهام 3 كنسرت برگزار شده كه
شكر خدا بعد از اتمام آن مردم راضي به خانه باز گشتهاند.
زماني كه برنامهريزي نباشد قطعا مردم هم ناراضي خواهند
بود اما براي برگزاري اين كنسرت به شركتي كه تجربهی
كافي در اين زمينه را دارد مجوز داده شده است و خودم هم
براي بهتر برگزار شدن آن حضور خواهم داشت تا با كيفيت
مطلوب و در شأن مردم فرهنگدوست سيرجان اين كنسرت
برگزار شود.«
اسحاقي همچنين نقش مردم را در خوب برگزار شدن
يك كنسرت، پر رنگ ميداند و ادامه ميدهد: »سيرجان
شهر فرهنگياي است و موقعيت خوبي براي برگزاري
برنامههاي فرهنگي دارد. مردم سيرجان هم در دو كنسرت
برگزار شدهی اخير حقيقتا همكاري كرده و نشان دادند كه
عالقمند هستند و بايد بگويم كه آوازهی فرهنگ دوستي
مردم سيرجان در كل كشور پيچيده است به طوري كه از
تهران و شهرهاي ديگر كشور از طرف بسياري از شركتهاي
فرهنگي تماس ميگيرند و متقاضي برگزاري برنامههاي
فرهنگي در سيرجان هستند كه بنده با قاطعيت جواب
دادهام كه دوست دارم تمامي اين برنامهها توسط همكاران و
شركتهاي فرهنگي بومي انجام شوند.«
مخالفتی نیست
برگزاري كنسرت و برنامههاي موسيقي همواره با
مخالفتهايي در سيرجان روبه رو بوده است كه گاهی به لغو
برخي از آنها انجاميده است. رئيس ادارهی فرهنگ سیرجان
در خصوص اين موضوع كه آيا تا به حال با مخالفتي روبه
رو شده است و آيا امنيت برگزاري آن تامين خواهد شد؟
ميگويد: »براي برگزاري اين كنسرت مجوز شوراي تامين
اخذ شده است. همچنين اگر خطوط قرمز و موازين شرعي
و اجتماعي رعايت شود دليلي براي مخالفت نيست و تا حاال
نيز هيچ مخالفتي نداشتهايم.«
سالن مناسب در حال ساخت
اما سوال اصلي همچنان باقي است كه باالخره كي قرار
است سالن مناسب و استانداردي براي برگزاري برنامههاي
فرهنگي تاسيس شود؟
اسحاقي نيز اين مسئله را جدي ميداند و در اين باره
ميگويد: »وجود يك سالن مناسب و استاندارد از دغدغههاي
مشترك من و فرماندار محترم است. با فرمانداري صحبت
هايي شده است و بخش خصوصي را نيز متقاعد كرديم كه
براي ساخت و ساز همكاري كند. تا االن در بخش خصوصي
4 پيشنهاد داشتهايم و قرار است يك سالن چند منظوره
تاسيس كنيم. با حمايتهاي فرماندار و امام جمعه محترم
كه واقعا بنده و اداره را حمايت كردهاند در تالش هستيم كه
اوايل سال آينده به اميد خدا اين مشكل حل شود و االن در
حال رايزني و طي روال اداري آن هستيم.«
با وجود استقبال مردم از برنامههای فرهنگی اجرا شده،
اما کم فروغ بودن این برنامهها در سیرجان بسیار به چشم
میخورد. برگزاری کنسرتهای موسیقی یکی از برنامههایی
است که سابقهی خوبی در سیرجان ندارد و بارها و بارها به
دالیل مختلف لغو شده است و یا اگر کنسرتی برگزار شده
آن چنان که شاید و باید از سطح کیفی مناسب برخوردار
نبوده است. عوامل زیادی در برگزاری موفق یک کنسرت
موسیقی نقش دارند. سالن مناسب، سیستم صوتی مناسب،
وجود امنیت و نظم در حین اجرای کنسرت که البته بخشی
از آن به شیوهی مدیریت تهیه‌کنندگان و مجریان کنسرت
برمی گررد و بخشی به فرهنگ شرکت در این برنامهها. در
کنسرتهای سابق فقدان این عوامل به وضوح دیده شده
است کما اینکه هنوز هم حل نشدهاند از جمله مهمترین آن
یعنی وجود سالن مناسب و استاندارد.
مجوز برگزاری این کنسرت از سوی اداره ارشاد به یک
موسسه فرهنگی داده شده. سعید ستودهنیا کرانی مدیر این
موسسه در مورد ساز و کار این کنسرت میگوید: »همهی
اشخاص میتوانند به دنبال برگزاری کنسرت باشند کما
اینکه نمونهی آن را سال گذشته دیدیم و مشکالتی هم
پیش آمد. اما اصوال شرکت یا موسسهای میتواند بانی آن
باشد که فرهنگی بوده و تجربهی کافی برای اجرای آن را
داشته باشد. مدیر برنامهی رضا صادقی با نگاه به کارنامه
و سوابق اجرایی این موسسه مجددا متقاعد شد که برای
برگزاری کنسرت به سیرجان بیاید. زیرا ما در عید فطر دو
شب و در مجموع 4 سانس کنسرت آقای ساالر عقیلی را
داشتهایم و مردم از کیفیت و نحوهی برگزاری آن راضی
بودهاند. نحوه برگزاری کنسرت و اینکه در چه شرایطی و
در چه موقعیتی برگزار میشود خیلی مهم هست. اما خب
سالن مناسب برای برگزاری کنسرت در سیرجان را نداریم
و به همین دلیل یکی از تاالرهای موجود در شهر را بازدید
کردیم که از لحاظ ساختاری میتوان از آن به این منظور
استفاده کرد. استیج را حدود یک متر و نیم باالتر از سطح
سالن در نظر گرفتهایم که دیگر مشکل دید وجود نداشته
باشد. از نظر جایگاه تماشاچی هم دستهبندیهایی بر اساس
میزان دید و تسلط به استیج صورت گرفته است که طبیعتا
در بهای بلیط تاثیر داشته است. به منظور تامین امنیت
کنسرت هم زمانی که مجوز از شورای تامین شهرستان که
مسول تامین امنیت شهر است، گرفته میشد ما ملزم به عقد
قرارداد با شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات انتظامی
و امنیتی شدهایم و ایشاال که مشکلی وجود نخواهد داشت.«
با تمام این اوصاف و وعده و وعیدها باید دید که این بار
مشکی چه رنگیست شاید طلسم ناکوک بودن سازها و
کنسرتهای سیرجان را بشکند این رنگ عشق.

 

0
0
0

مصاحبه نگارستان با پیر غلام امام حسین (ع)

 

 

 

مجتبی احمدزاده
ذاکری و مداحی اهل بیت
علیهمالسالم به ویژه آقا
عبدا...الحسین علیهالسالم
توفیق و سعادتی است که
نصیب هر کسی نمیشود به ویژه اینکه فردی از
کودکی و نوجوانی تا بزرگسالی و کهنسالی این
سعادت نصیبش شده باشد. در آستانه تاسوعا و
عاشورای حسینی به سراغ ذاکر 93 ساله امام حسین
علیهالسالم در روستای پسوجان رفتیم و با او به گفت
و گو نشستیم. سیدحسن شهیدی کرانی متولد سال
1300 هجری شمسی است که با وجود کهولت سن
اما هنوز دست از دامان خاندان عصمت و طهارت
علیهمالسالم برنداشته است. وی دارای تحصیالت
مکتبی است که هم دارای خطی زیبا و هم صدایی
خوش دارد و معتمد مردم منطقه است بگونه ای
که بسیاری برنامههای فرهنگی و مذهبی روستای
پسوجان و اطراف با هماهنگی وی انجام میشود.
آقا سیدحسن شهیدی کتابخانهای از کتب خطی
و قدیمی دارد که وقتی آنها را نشان ما داد متوجه
شدیم دهها سند خانه، باغ، ازدواج و دیگر اسناد
متعلق به هموالیتیهایش پیش او به امانت گذاشته
شدهاند. گفت وگوی کوتاه اما خواندنی ما را با این ذاکر
93 ساله که امسال نود و ششمین ماه محرم و تاسوعا
و عاشورا را تجربه میکند در ادامه بخوانید.
حاج آقا! یادتان هست اولین روضهای که برای
امام حسین )ع( خواندید، کی بود؟
َ بله! نوکری دِر خانه اهل بیت )ع( افتخار آباءواجدادی
ما بوده است. پدرم آقا سیدمرتضی، پدربزرگم آقا
سیدعلیرضا و پدران و اجدادشان همه مکتبدار
و روضهخوان بودهاند و دین مبین اسالم را تبلیغ و
تبیین میکردند. پدرم قبل از 8 سالگی مرا روی منبر
نشاند تا پیش واقعه )ذکر قبل از منبر( بخوانم. پدرم
خیلی دوست داشت ما روضهخوان شویم. یادم هست
آن روز وقتی از منبر پایین آمدم آقا اسدا... »نایب
الحکومه« کران مرا در بغل گرفت و به شوخی گفت:
»تو پسر کی هستی؟« من هم گفتم: »پسر آقا سید
مرتضی« و او گفت: »از آقا سیدمرتضی همین توقع
هست که پسرش از کودکی منبر برود«.
شنیدیم که مکتبدارهم بودهاید. از چه سنی
مکتبدار شدید؟
حدود 18 یا 20 سال داشتم که اداره مکتب را به من
سپردند. حدود 4 سال مکتب دار بودم که کالسهای
آموزش و پرورش راه افتاد و مکتبها تعطیل شدند.
شغلتان همین بود؟
بله. البته چون من سواد داشتم یکی از خوانین و
صاحب نفوذان شهر در همان سالهای اول جوانی
چندین شغل اداری به من پیشنهاد داد و گفت:
»اگر دستت به جایی بند باشد و حقوق داشته باشی
برایت بهتر است«. او اداره »دارایی«، »فرهنگ« و
»بهداشت« را پیشنهاد داد و گفت: »هر جا خودت
دوست داشته باشی میتوانی مشغول شوی« اما من
نپذیرفتم و گفتم: »شما میگویید من دست از نوکری
جدم بردارم و بروم نوکر دولت شوم؟! هرگز!« البته
بعدها همان فرد به من گفت: »خوب کاری کردی که
قبول نکردی. شما خانواده هوشیاری هستید«.
از اون روزها دیگر چه خاطره ای دارید؟
یک بار که مأموران امنیه از من پرسیدند »چرا در
روضههایت برای شاه دعا نمیکنی؟« گفتم من برای
همه خدمتگزاران به اسالم دعا میکنم. اگر شاه به
اسالم خدمت میکند که دعای من شامل او میشود
و اگر خدمت نمیکند لزومی به دعا کردن ندارد!
ً کجاها منبر میرفتید؟
معموالا
همه جا. هر جا شما بگویید من رفتم و روضه و خطابه
ّان و پسوجان گرفته تا ایالت و عشایر .
ُ خواندم. از کر
از  درفسنجان و کبوترخان گرفته تا همه مناطق اطراف. 

ر این 85 سال که روضه میخوانید آیا
معجزهای هم از امام حسین )ع( به چشم دیدهاید؟
هر چه دیدهام معجزه بوده. نمیتوانم مثال بزنم اما
دستگاه امام حسین )ع( سراسر معجزه است.
نوکری امام حسین )ع( در زندگی شخصی
خودتان چه تأثیری داشته؟
َ من تمام عزت و آبرویم را مدیون همین نوکری دِر خانه
امام حسین )ع( هستم. 93 سال از خدا عمر گرفتهام
اما هیچ وقت زندگیام به ناراحتی نگذشته. با دست
َ َح ُد
خالی بچههایم را بزرگ کردهام و هیچ گاه محتاج ا
الناسی نشدهام. یادم هست وقتی آقام به رحمت خدا
رفت تمام سرمایه زندگی ما فقط 30 تومان بود. من
سرپرست مادر و سه خواهرم بودم اما هیچ وقت کم
نیاوردم. به فضل و کرم خدا آبرومند زندگی کردهام و
فرزندان پاک و سالمی تحویل جامعه دادهام. اینها همه
تأثیر همان نوکری امام حسین )ع( است.
فرزندانتان هم هیچ کدام ذاکر اهل بیت )ع(
هستند؟
بله! من 9 فرزند، 27 نوه و 18 نتیجه دارم که همه از
افراد فرهنگی، قرآنی و معلم و حافظ قرآن هستند و
بعضی از آنها در مداحی هم دستی بر آتش دارند. ما
شهیدیها از نسل آقا امام سجاد علیهالسالم هستیم .
 برای روضههایی که میخوانید مبلغی هم
میگیرید؟
بله! خود اهل بیت )ع( هم برای کسانی که
مصیبتهای امام حسین )ع( را ذکر میکردند مبلغی
را به عنوان »صله« میدادند. من هیچ وقت به کسی
نگفتم به من پول بدهید اما هر کس هر مبلغی داده
گرفتهام و هیچ وقت هم نگاه نکردم ببینم چقدر داده.
البته بعضیها وقتی میخواهند روضه بخوانند اول
نرخ تعیین میکنند!. این کار بسیار زشتی است. من
حتی بعضی وقتها که مطلع میشدم فردی نذر دارد
روضه خوانی راه بیندازد اما توانایی این کار را ندارد،
میرفتم و بدون هیچگونه چشم داشتی برایش روضه
میخواندم و حتی برای ادای نذرش به او کمک هم
میکردم.
عزاداریهای قدیم را بیشتر میپسندید یا
عزاداریهای امروز؟
نفس عزاداری برای امام حسین (ع)خیلی خوب بود

قدیم و جدید ندارد اما مهم 
بنظرم قدیمیها با عقیده و اخلاص بهتری عزاداری
میکردند و نتیجه هم میگرفتند. امروزیها بعضی
وقتها یک کارهایی میکنند که توهین به اهل بیت
)ع( است. مداحها بعضی شعرها را میخوانند که وقتی
من میشنوم بدنم میلرزد.
سوزناکترین روضهای که در این 85 سال
خواندهاید چه بوده؟
مصیبتهایی که به امام حسین )ع( و حضرت زینب
)س( وارد شده همه سوزناک و جانگداز است اما
سختترین آنها که امام زمان )عج( هم از شنیدن
و مرور آن خیلی ناراحت میشوند روضه وداع امام
حسین )ع( با اهل حرم است.
هنوز هم روضه میخوانید؟
بله! البته در قدیم هر منبری حدود 2 ساعت طول
میکشید اما حاال بیشتر از 20 دقیقه تا نیم ساعت
نمیتوانم منبر بروم. نماز جماعت و جلسات قرآن هم
که در طول سال ادامه دارد.
 اگر از شما بپرسیم هدف امام حسین )ع( از قیام
چه بود، مهمترین هدف آقا را چه میدانید؟
رواج دین مقدس اسالم و اصالح مسلمانان. امام
حسین )ع( تمام مصیبتهایی که در روز عاشورا و
صحرای کربال دید از قبل میدانست اما با هدف به
میدان آمد و به همین خاطر در آن بحبوحه جنگ
نماز ظهر را اول وقت آن هم به جماعت اقامه کرد.
برای جوانترها توصیهای ندارید؟
بدانند که امام حسین )ع( عزیز خداست. نمیشود
کسی را با امام حسین )ع( مقایسه کرد. اگر دوست
دارید خدا عزاداریهایتان را قبول کند ببینید امام
حسین )ع( از شما چه خواسته است. هر وقت گره در
زندگیتان افتاد با توسل به سیدالشهدا آن گره را باز
کنید. هر چه بخواهید میتوانید از این خانواده بگیرید.
جای دیگر نروید که بیراهه رفتهاید.

 

 

 

0
0
0

آزاده حاج محمد لری نیا کرانی

آزاده محمد لری نیا کرانی

محمد لری نیا کرانی فرزند حاج غلامرضا برادر شهید رمضان لری نیا وی متولد 1342 در کران بدنیا آمد

 

پدر ش مشهور به ;ملا غلامرضا علاوه بر تدریس قران در مکتب خانه شخصی یکی از ذاکرین امام حسین (ع) بود  همه او را به نیکی یاد میکنند  روحش شاد

 حاج محمد در تاریخ 7/12/1360 دعوت رهبر خود را لبیک گفت وپس از چهل روز آموزش فشرده در کرمان به جبهه های نبرد اعزام گزدید  ودر جبهه جنوب در حمیدیه اهواز بود تا اینکه پس از چند زور به خط مقدم اعزام  شد .در عملیاتهای فتح المبین وبیت المقدس شرکت داشت  در عملیات آزاد سازی خرمشهر در تاریخ 10/2/61به مقانم آزادگی نائل گزدید  . سز انجام پس از تحمل سخت تزین شکنجه ها وسختی ها که مدت آن 100 ماه و26 زور (3030)زوراست  توانست خاک وطن را بوسه زده و به آغوش خانواده برگردد  

0
0
0

عکسهای محرم 1393

نگاه دوربین به محرم 93 

l

2
+2
0

استقبال از ماه محرم در کران

 

امروز چهار شنبه بیست وهفنم ذیحجه  طبق سنوات گذشته مزاسم استقبال از محرم با برافراشتن چادر (خیمه حسینی )در حسینیه کران با حضور خیل عظیم عزاداران ابا عبدالله الحسین(ع)ونوحه سرایی ذاکرین آن حضرت انجام شد در حین مراسم از مهمانان ان امام همام با شربت وشیرینی وخوراک تبرکی پذیرایی گردید .


حماسه کربلا، بزرگترین واقعه تاریخ است که پس از ۱۴۰۰ سال هنوز هم زنده مانده و پس از چهارده قرن به یاد آن واقعه اشکها ریخته می شود و ناله و فریاد به پا است.
مراسم عزادارى امام حسین(ع) نخستین بار در روز یازدهم محرم سال 61 هجرى در کنار اجساد مطهر شهیدان توسط اهل بیت‏ علیه السلام برگزار گردید.
پس از آن هنگام ورود کاروان اسیران به کوفه، امام زین‏العابدین(ع) و حضرت زینب(س) و ام‏ کلثوم(س) براى مردم کوفه که براى تماشا آمده بودند، سخنرانى کردند. در پى این سخنرانیها صداى ضجه و گریه از خانه‏‌ها و مردم کوفه بلند شد. که به نوعی عزاداری برای شهدا و افشاگری امویان بود.
گرچه عزاداری برای حسین بن علی(ع) و خاندان و یاران او به شکل‌های مختلفی در طول تاریخ اسلام برگزار می شد، اما این مراسم، آن هم در حدّی گسترده به صورت سازمان یافته و با دستور و حمایت حکومت، از زمان آل بویه در بغداد آغاز گردید.
دسته ‏های عزاداری در شکل جدید، نخستین بار در سال ۳۵۲ به وجود آمدند.
به دستور معزّالدوله، در عاشورای سال ۳۵۳ عزای عمومی اعلام شد و از مردم خواسته شد که با پوشیدن جامه سیاه، اندوه خود را نشان دهند. در عاشورای سال ۳۵۲ نیز گریه و ندبه برای امام حسین(ع) و نوحه‏خوانی و برپایی ماتم برای آن امام برگزار گردید. در این روز با آویختن پارچه‏های سیاه، اعلام عزا ‏نمودند. در روز عاشورا مردم حتی برخی علمای حنفی مثل خواجه علی غزنوی و امام نجم الدین بلعمانی حنفی ، سفیانیان را لعن می کردند، دستار از سر باز کرده نوحه میخواندند و خاک بر سر می افشاندند.
در سال ۳۹۸ که روز عاشورا مصادف با عید مهرگان بود، مراسم عید را به تأخیر انداختند.
مورخین به برپائی این مراسم در تمام طول سلطه آل بویه اشاره دارند، اما در همان دوره، با گسترش برگزارى مراسم روز عید غدیر و روز عاشورا و حساسیت اهل سنت و وقوع درگیریهای متعدد، اهالى محله‏ کرخ از برگزارى این مراسم منع شدند. در سال ۳۹۳ هم شیعیان از برگزاری مراسم مذهبی خود منع شدند، هم اهل سنت. هر چه حکومت آل‏بویه به پایان عمر خود نزدیک مى‏شد و ضعف آن بیش‏تر می گردید، سلاطین آل‏بویه مى‏کوشیدند به هر نحو ممکن، برگزارى مراسم عاشورا و عید غدیر را، که خود بانى آن بودند، ملغى کنند. اما پافشارى شیعیان براى برگزارى مراسم عاشورا ادامه یافت.
در سال ۴۰۲ قمرى فخرالملک، وزیر سلطان بهاءالدوله برگزارى مراسم عاشورا را آزاد اعلام کرد و براى جلوگیرى از وقوع فتنه تدابیرى اندیشید، ولى بار دیگر خودش در سال ۴۰۶ قمرى برگزارى مراسم عاشورا را منع کند، که اصرار شیعیان به برگزارى آن، باعث نزاع آنها با ساکنان محله‏ باب‏الشعیر شد و تعداد زیادى در این نزاع کشته شدند.
سلاطین سلجوقى از دوستداران ائمه شیعه بودند. ملکشاه به همراه خواجه نظام در سال ۴۷۹ق به زیارت کاظمین، نجف و کربلا رفت. محمد بن عبدالله بلخى پس از سخنرانى و وعظ براى عالمان، مسئولان و طلاب نظامیه اهل سنت، روضه مى‏خواند و از مظلومیت‏هاى اهل‏بیت پیامبر یاد مى‏کرد. این رسم تا اوایل سلطنت طغرل سلجوقى در بغداد و شهرهاى دیگر ایران معمول بوده است. در ابتداى قرن هفتم، چون محمّد خوارزمشاه خواست علاء الملک ترمذى از سادات حسینى خراسان به عنوان خلیفه در برابر الناصر عباسی مطرح کند، تا حدود زیادى نفوذ معنوى خلفاى عباسى ـ که حامى مذهب سنّت بودند ـ رو به کاهش گذاشت و سرانجام در نیمه دوم قرن هفتم در سال ۶۵۶ق با سقوط بغداد و حاکمیت یافتن ایلخانان در ایران و عراق، مذهب اهل سنّت با بحران جدى روبه‏رو شد.
از این رو فرصت مناسبى براى توسعه تشیع و برگزارى شعائر و مراسم مذهبى آن فراهم گردید و با روى خوش نشان دادن غازان خان به شیعیان و سرانجام با رسمى شدن مذهب تشیع در مدت کوتاهى در زمان "اولجایتو"، مراسم عزادارى عمومیت یافت. مردم هرات پایتخت تیموریان، در نیمه دوم قرن نهم با فرا رسیدن ماه محرم به برگزارى مجالس سوگوارى براى امام حسین(ع) اهتمام مى‏ورزیدند و حتى شاهزادگان و امرا نیز به برگزارى مجالس عزا همت می گماشتند.
با روی کار آمدن دولت صفویّه و در آوردن مملکت به صورت کشوری شیعه و مقتدر، سرودن شعر در مدح و رثای ائمه و شهدای کربلا برای شاعران افتخاری بس بزرگ محسوب می‎شد. و این تأثیری فراوان بر آینده‎ آیین سوگواری محرم گذارد، به گونه‎ای که تظاهرات شکوه‎مند شیعیان در محرم هر سال، در نشر و اشاعه‎ی مذهب تشیّع در فلات قارّه ایران، مساعدت فراوانی کرد. در این زمان کتاب «روضة الشهداء» به رشته‎ تحریر درآمد و قوه‎ محرکه ‎ای شد برای پیدایش مراسم محرم که از بطن آن، سبک تازه‎ای از فعالیّت به نام روضه‎ خوانی یا قرائت «روضة الشهداء»، به وجود آمد. دو قرن و نیم بعد، این سبک به منزله‎ رشته‎ ای در آمد که به وسیله‎ آن، اشعار غنائی و متون و نمایش‎های تعزیه به هم بافته شدند.
در طول دوره صفویه شکل مهم و معروف دیگری از نمایش مذهبی پدید آمد که در ارتباط با واقعه‎ی کربلا و شهادت امام حسین و یارانش بود. غالب این داستان‎ها از کتاب «روضة الشهداء» گرفته می‎ شد و از اوایل سده‎ شانزدهم در میان شیعیان به گونه‎ای گسترده انتشار یافت. از این زمان به بعد تکیه ها و حسینیه ها و موقوفات مربوط به عزادارى امام حسین(علیه السلام)در ایران شکل گرفت. دولت مغولان و گورکانیان هند که از دولت صفویه متأثر بودند،مراسم عزاداری امام حسین(ع) را برپا میداشتند. گزارشات متعدّدی از اجتماعات مزبور در دوره صفویه که اکثراً توسط فرستادگان سیاسی اروپا، مبلّغان، بازرگانان و سیاحان به ثبت رسیده.
از عزاداری در دوره افشار و زند گزارش های مهمی نقل شده است و همین گزارشات، شروع تعزیه خوانی را مربوط به دوره کریم خان میدانند. در عصر قاجار، خون آلود کردن سر و صورت با تیغ و قمه زدن به فرق سر به مراسم سینه زنی اضافه شد

 

0
0
0